Политика приватности

Saglasnost za obradu podataka o ličnosti

U skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 97/2008, 104/2009 – dr. zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012, „Sl. Glasnik RS“ 87/2018.) ovim putem dajem svoj pristanak da se moji lični podaci koji obuhvataju: ime, prezime, datum rođenja, državljanstvo, adresu stanovanja, broj telefona, e-mail adresa, podatke o obrazovanju i radnom iskustvu, priložena biografija (u daljem tekstu: Podaci), koriste u svrhu obrade zaposlenja, edukacije i obavljanja radnih zadataka u društvu Trgocentar d.o.o.

Upoznat/a sam sa tim da će se predmetni Podaci koristiti isključivo u pomenute svrhe, odnosno zasnivanja radnog odnosa, edukacije i daljeg radnog angažovanja, i da će se isti čuvati u periodu trajanja ugovora o radu, a nakon isteka tog roka, dodatno 24 meseca. Potvrđujem da su Podaci koje sam naveo/la tačni i ažurni. Lice na koje se Podaci odnose (u daljem tekstu: Lice ) neće snositi troškove obrade i obaveštenja.

Rukovalac podacima o ličnosti:

Zlata Gajić

Adresa: Višnjička 61a Beograd (u daljem tekstu samo Rukovalac)

Obavešten/a sam da se predmetni Podaci koji se odnose na Lice, na odgovarajući zakonom propisani način štite od zloupotreba, uništenja, gubitka, neovlašdenih promena i pristupa. Dušan Pranj kao rukovalac i obrađivač podataka preduzima neophodne tehničke, kadrovske i organizacione mere zaštite podataka, u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima, koji su potrebni da bi se podaci zaštitili od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe. Podaci se čuvaju i u kompjuterskoj bazi podataka kojoj mogu pristupiti samo zaposleni koji imaju odgovarajuću pristupnu šifru i koji su ovlašćeni od strane generalnog direktora da obrađuju lične podatke zaposlenih lica.

PRAVA LICA (prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti)

Pravo na obaveštenje o obradi

Na ovaj način sam obavešten/a o pravu zahteva da me Rukovalac istinito i potpuno obavesti o tome:

 • da li Rukovalac obrađuje podatke o ličnosti i koju radnju obrade vrši;
 • koje podatke o ličnosti obrađuje
 • na koji način su prikupljeni podaci o ličnosti, odnosno ko je izvor podataka
 • u koje svrhe obrađuje podatke o ličnosti
 • po kom pravnom osnovu obrađuje podatke o ličnosti
 • u kojim zbirkama podataka se nalaze podaci o ličnosti
 • ko su korisnici podataka o ličnosti
 • koje podatke, odnosno koje vrste podataka o ličnosti koristi
 • u koje svrhe se koriste podaci o njemu
 • po kom pravnom osnovu koristi podatke o njemu
 • kome se podaci prenose
 • koji podaci se prenose
 • u koje svrhe se podaci prenose
 • po kom pravnom osnovu se podaci prenose
 • u kom vremenskom periodu se podaci obrađuju

Pravo na uvid

Na ovaj način sam obavešten/a o pravu da od Rukovaoca zahtevam da mi stavi na uvid podatke koji se na mene odnose. Pravo na uvid u podatke koji se na mene odnose obuhvata pravo na pregled, čitanje i slušanje podataka, kao i pravljenje zabeležaka.

Pravo na kopiju

Na ovaj način sam obavešten/a o pravu da od Rukovaoca zahtevam kopiju podatka koji se na mene odnosi. Rukovalac izdaje kopiju podatka (fotokopiju, audio kopiju, video kopiju, digitalnu kopiju i sl.) u obliku u kojem se informacija nalazi, odnosno u drugom obliku ako bi u obliku u kome se informacija nalazi licu bila nerazumljiva.

Prava lica povodom izvršenog uvida

Na ovaj način sam obavešten/a o pravu da od Rukovaoca zahtevam ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade.

Ovo pravo na brisanje podataka se odnosi na sledeće situacije:

1) svrha obrade nije jasno određena;

2) svrha obrade je izmenjena, a nisu ispunjeni uslovi za obradu za tu izmenjenu svrhu;

3) svrha obrade je ostvarena, odnosno podaci više nisu potrebni za ostvarivanje svrhe;

4) način obrade je nedozvoljen;

5) podatak spada u vrstu podataka čija je obrada nesrazmerna svrsi;

6) podatak je netačan, a ne može se putem ispravke zameniti tačnim;

7) podatak se obrađuje bez pristanka ili ovlašdenja zasnovanog na zakonu i u drugim slučajevima kada se obrada ne može vršiti u skladu sa odredbama ovog zakona

Na ovaj način sam obavešten/a o pravu na prekid i privremenu obustavu obrade, ako je osporavam tačnost, potpunost i ažurnost podataka, kao i pravu da se ti podaci označe kao osporeni, dok se ne utvrdi njihova tačnost, potpunost i ažurnost.

Ograničenja prava lica čiji se podaci o ličnosti obrađuju

U skladu sa zahtevom Zaposlenog za obaveštenje, uvid i kopiju podataka o ličnosti Rukovalac nije obavezan da postupi u sledećim slučajevima:

 • Zaposleni očigledno zloupotrebljava svoje pravo na obaveštenje, uvid i kopiju;
 • Rukovalac je već upoznao Zaposlenog sa onim o čemu traži da bude obavešten, odnosno Zaposleni je već izvršio uvid ili dobio kopiju, a u međuvremenu nije došlo do promene podatka;
 • postupanje po zahtevu bi onemogućilo Rukovaoca da vrši poslove iz svog delokruga;
 • obaveštenjem bi se učinio dostupnim podatak za koji je zakonom, drugim propisima ili aktima zasnovanim na zakonu, određeno da se čuva kao tajna, a zbog čijeg bi odavanja mogle nastupiti teške posledice po interes zaštićen zakonom;
 • davanje obaveštenja bi ozbiljno ugrozilo privatnost ili važan interes Zaposlenog ili drugog lica, posebno život, zdravlje i fizički integritet;
 • u toku je obustava obrade podataka na zahtev Zaposlenog;
 • i u drugim propisanim slučajevima.

Za sva druga, nepomenuta pitanja, Zaposleni se može obratiti društvu na adresu e-mail: info@skrozdobrapekara, ili Višnjička 61a, 11060 Beograd ili  +381606081074

gtag('config', 'G-KPJM7NPY4F');